Nábytek NOVÝ BYT - Zbyněk Zlesák
cart 0
… již více jak 20 let na trhu !
777 788 914eshop@novy-byt.cz
Počet ks:
0
Suma:
0 Kč
Kategorie
N certifikt v Evropsk databance

Obchodní podmínky

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hdin.

 

Prodávající Zbyněk Zlesák - Nový Byt si vyhrazuje právo na rozdílné kupní ceny a ceny dopravy v kamenné prodejně a v eshopu.

 OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Všeobecná ustanovení

1. Zde uvedené obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti smluvních stran pro nákup v internetovém obchodě www.novy-byt.cz (dále v textu jen „Obchodní podmínky“). Jedná se tedy především o práva a povinnosti mezi firmou Zbyněk Zlesák, Světnov 178, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 628 37 222 s místem provozovny Nový Byt,  Náměstí Republiky 148, 591 01 Žďár nad Sázavou jako prodávajícím na straně jedné a kupujícím v internetovém obchodu www.novy-byt.cz na straně druhé. Součástí Obchodních podmínek jsou dodací podmínky (dále v textu jen „Dodací podmínky“) i reklamační řád (dále v textu jen „Reklamační řád“).

2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou sptřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb. ) a zákonem o ochraně spotřebitele ( č. 634/1992 Sb. ) Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem ( č. 89/2012 Sb. ).

II. Vymezením základních pojmů

1. V rámci Obchodních podmínek se rozumí:

a)  Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně prodávající.

b)   Prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů, dodává spotřebiteli či kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby - dále v textu jen „Prodávající“.

c)   Spotřebitel – je každý, kdo si zakoupí zboží, které bude jím spotřebováno, bude sloužit jeho potřebě, potřebě jeho rodiny a nebude sloužit k podnikání - dále v textu jen "Spotřebitel". 

d)  Kupující (nikoli spotřebitel) – je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti – dále v textu jen „Kupující“.

e)  Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti – dále v textu jen „Kupní smlouva“

III. Předmět Spotřebitelské smlouvy

1. Prodávající se zavazuje, že spotřebiteli dodá zboží, jež je předmětem spotřebitelské smlouvy, ve stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky a spotřebitel se zavazuje řádně uhradit sjednanou kupní cenu  a zboží převzít.

2. Uzavřením spotřebitelské smlouvy dále spotřebitel stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami (a to včetně Dodacích podmínek a Reklamačního řádu. Na Obchodní podmínky byl Spotřebitel dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a měl možnost se s nimi seznámit. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené spotřebitelské smlouvy.

IV. Objednání zboží, uzavření spotřebitelské smlouvy, zrušení objednávky

1.      Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem spotřebitelské smlouvy, kdy samotná spotřebitelská smlouva vzniká formálním potvrzením objednávky prodávajícím.

2.      Spotřebitel má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením ze strany prodávajícího.

3.      Prodávající má právo stornovat objednávku bez udání důvodu nebo z důvodu a vyhrazuje si tímto právo chyb a změn uvedených kupních cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat Spotřebitele za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že spotřebitel zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo na adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů).

4.      Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud Spotřebitel opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu a v takovém případě se nejedná u prodávajícího o porušení jakéhokoli závazku a není povinen hradit spotřebiteli jakoukoli škodu. 

5.      Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy také v případě, že si kupující spotřebitel objednané zboží nepřevezme. Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů ležicích na jeho straně ( např. zruší objednávku v případě, kdy je zboží již odeslané, není i přes dohodnutý termín přítomna kupujícím určená osoba nebo  není schopen uhradit kupní cenu, atd.), bude kupující povinen uhradit smluvní pokutu. Výše smluvní pokuty činní 10% z celkové ceny objednávky. V této smluvní pokutě jsou zahrnuty náklady účelně vynaložené v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou – především náklady na zmařenou přepravu k Vám a zpět na náš centrální sklad. V případě, že smluvní pokutu neuhradíte v námi stanoveném termínu, tzn. do 14 dnů od vystavení faktury, bude pohledávka vymáhána prostřednictvím společnosti pro vymáhání pohledávek, včetně všech nákladů s tím spojených. Smluvní pokuta je právně vymahatelná v souladu s příslušnými zákonými normami. Spotřebitel dává výslovný souhlas prodávájícímu, v případě svého nesplaceného závazku, že může osobní údaje předat třetí osobě. Třetí osobou se rozumí společnost pro vymáhání pohledávek.

V. Kupní cena a platba

1. Kupní ceny uvedené na webových stránkách www.novy-byt.cz jsou platné k okamžiku objednání ze strany Spotřebitele. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených kupních cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží.

2. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti v prodejně prodávajícího nebo pracovníkovi přepravní společnosti.

3. Při prodlení se zaplacením faktury je prodávající oprávněn účtovat spotřebiteli úroky z prodlení v právním předpisem stanovené výši. Prodávající je dále oprávněn účtovat a spotřebitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny za každý započatý den prodlení.

4. Vlastnické právo ke zboží přechází na spotřebitele dnem zaplacení kupní ceny.

5. Faktura vystavená na základě spotřebitelské smlouvy mezi prodávajícím a spotřebitelem slouží zároveň i jako daňový doklad a záruční list.

6. Způsoby úhrady zboží:

    a)      převodem na bankovní účet prodávajícího vedený v Československé obchodní bance, a.s., č. ú.: 134 547 837/0300,

    b)      hotově – při osobním odběru, při dodávce zboží, na adrese provozovny. 

    c)      hotově – dobírkou

    d)      splátkový systém

VI.  Práva z vadného plnění

1. Práva a povinosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy ( zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ).

2. Prodávajíci odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, že v době kdy spotřebitel věc převzal:

            a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné

            b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí, nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá

            c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy

            d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

            e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů

3. Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat pouze výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti, má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vad po opravě nebo pro větší výskyt vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

4. Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

5. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, a nebo pokud kupující vadu sám způsobil.

6. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, které se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

7. Další práva a povinosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

VII. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku ( v internetovém obchodě ), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodů odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží ( v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží ). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

2. V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně nebo elektronicky uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pozn.: Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti nebo na některé z provozoven.

3. V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávají peněžní prostředky přijaté od kupujícího ( kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standartního dodání zboží nabízený prodávajícím ) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vráti přijaté peněžní přostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4. Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal (včetně příslušenství, záručního listu, návodu, dokladu o koupy, apod ) a nejlépe v původním obalu nebo musí být zboží zabalené tak, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnou pěněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní smlouvu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

5. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

6. Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

 1. poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
 2. dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finačního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k nemuž může dojít během lhůty na odstoupení od smlouvy
 3. dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
 4. dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
 5. opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost, to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů
 6. dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit
 7. není-li kupujícím spotřebitel a nakupuje v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení Vám nevzniká

VIII. Vlastnosti zboží

1. Spotřebitel je srozuměn, bere na vědomí a souhlasí s následujícími skutečnostmi:

    a) potahové látky a dřeva se mohou lišit od skutečnosti vlivem technických důvodu (nastavení monitoru, stáří, osvětlení v místnosti atd.),

    b) prodávající si vyhrazuje právo rozdílu odstínu potahu v závislosti na výrobních změnách výrobce, které není schopen ovlivnit,

    c) foto je ilustrační, dekorace není součástí výrobku,

    d) u dřevěných částí, když se jedná o přírodní dřevo, jednotlivé části mořené stejným mořidlem mohou vykazovat mírné barevné odlišnosti - moření tak      zvýrazňuje strukturu a přírodní vlastnosti dřeva.

IX. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Spotřebitel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé spotřebiteli na při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením spotřebitelské smlouvy ( náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory ) si hradí spotřebitel sám.

X. Ochrana osobních dat

1. Informace o zákaznících jsou uschovávanyv souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Spotřebitel uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromaždováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

2. Spotřebitel má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možnona základě písemné žádosti  zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

3. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

XI. Závěrečná ujednání

1. Obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky.

2. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje spotřebitel prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky.

3. Odeslanou objednávku je spotřebitel po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení § 262, odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména ustanovením §409 anásledujícím. 

 

Dodací podmínky

 I. Všeobecná ustanovení

1. Zde uvedené dodací podmínky doplňují práva a povinnosti smluvních stran pro nákup v internetovém obchodě www.novy-byt.cz (dále v textu jen „Dodací podmínky“). Jedná se tedy především o práva a povinnosti mezi  firmou Zbyněk Zlesák, Světnov 178, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 628 37 222 a místem provozovny Nový Byt,  Náměstí Republiky 148, 591 01 Žďár nad Sázavou jako prodávajícím na straně jedné a kupujícím internetového obchodu www.novy-byt.cz na straně druhé. Dodací podmínky jsou i vedle reklamačního řádu (dále v textu jen „Reklamační řád“), součástí Obchodních podmínek (dále v textu jen „Obchodní podmínky“).

 II. Dodací podmínky, úhrada

1.   Doprava je zajištěna vlastními vozidly prodávajícího, přepravou ZDAR a.s., kurýrní službou (PPL), Českou poštou. Prodávající si vyhrazuje právo měnit formu přepravy s ohledem na objednané množství a charakter zboží.

2.   Konkrétní dodací lhůty jsou uvedeny u každého výrobku. Dodací lhůta objednaného zboží, začíná běžet od prvního pracovního dne následjícího po dni objednání . Prodávající upozorňuje, že tyto dodací lhůty jsou pouze orientační - vzhledem k šíři nabízeného sortimentu nelze garantovat nevyprodání skladových zásob a s tím spojené případné prodloužení publikované dodací lhůty. O této skutečnosti je Spotřebitel nebo Kupující neprodleně informován.

3.   Ke změně dodacích lhůty může dojít v období překlenutí kalendářního roku (objednávka provedena v prosinci bude brána jako objednávka provedená v lednu a bude tak začínat její běh lhůty, jelikož dochází k zastavení dodávek zboží od výrobců). Aktuální informace budou sděleny při objednání Spotřebiteli či Kupujícímu na dotaz.

4.   Dopravou se rozumí, že dopravce (Prodávající) přepraví zboží z určitého místa (místo odeslání) do určitého jiného místa (místo určení), a není tím myšlen výnos ani montáž objednaného zboží.

5. Výnos nebo montáž zboží lze domluvit v případě dopravy naší společností

6. Spotřebitel či Kupující uzavřením Kupní smlouvy akceptuje takto uvedené ceny za dodání zboží a tyto se zavazuje uhradit:

a)     Cena dopravy při objednávce zboží do 1.000,- Kč, kterou hradí Spotřebitel či Kupující činí 190,- Kč.

b)      Cena dopravy při objednávce zboží nad 1.001,- Kč, kterou hradí Spotřebitel či Kupující činí 350,- Kč.

c)      Cena dopravy dobírkou bude navýšena o 40 Kč při ceně do 1.000 Kč, 60 Kč při ceně do 5.000 Kč a 100 Kč při ceně nad 5.000 Kč.

 •  ceny dopravy jsou platné pouze pro území České republiky
 •  cenu dopravy na Slovensko určujeme individuálně podle druhu zboží a po dohodě se zákazníkem, na Slovensko zasíláme zboží pouze na dobírku.

7.   Spotřebitel či Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít a vyvinout maximální součinnost, aby Prodávající, přeprava ZDAR, a.s., kurýrní služba (PPL) či Česká Pošta mohla zboží doručit.

8.   Dále je Spotřebitel či Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení pásky na zboží či shledání jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje Spotřebiteli či Kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít. Podpisem faktury nebo dokladu o převzetí zboží Spotřebitel či Kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad a záruční list je přiložena.

 

Reklamační řád (je součástí obchodních podmínek)

 

 Reklamační podmínky

Jak se vyhnout neoprávněné reklamaci

Ošetření čalouněného nábytku

 • životnost látky zvýšíte pravidelným ošetřením a čištěním.
 • prašnost nepůsobí příznivě na tkaninu.
 • přímé sluneční světlo škodí jak textilním vláknům, tak i barvám, proto se doporučuje používání závěsů, markýz a žaluzií, aby se zabránilo přímému slunečnímu záření.
 • při čištění je nutné dodržovat postup předepsaný výrobcem čistících prostředků.
 • vzniklé skvrny je nutné okamžitě odstranit.
 • potahové látky ošetřujte, pouze k tomu určenými prostředky.
 • skvrny netřete, pouze odsávejte čistým bílým hadříkem.
 • tkaninu nečistěte kartáči s drsným povrchem.
 • nepoužívejte při čištění benzinový čistič.
 • chraňte tkaninu před ostrými předměty.
 • boční konstrukce opěradel není určena k sezení.
 • rozkládací typy sedacích souprav nejsou určeny ke každodennímu spaní.
 • vadou k reklamaci potahových, dřevěných popřípadě dýhovaných materiálů není obvyklý barevný nebo strukturovaný rozdíl, u přírodních, textilních materiálů nejsou vadou drobné odchylky ve vzoru nebo barevném tónu, zejména u dodatečně objednaného zboží.
 • výrobek nevystavujte dlouhodobému působení vody ani vodních par, sálavého tepla a přímého slunečního tepla a UV záření.
 • výrobky musí být ve vodorovné poloze, nerovnosti vypodložené.
 • vadou k reklamaci nejsou rozdíly rozměru u čalouněného nábytku v rámci tolerance.
 • dovozce si vyhrazuje práva na drobné odchylky v technologii prodávaného zboží.
 • přirozené stárnutí potahové látky nebo koženky, usně , eko-kůže (různé projevy blednutí, popraskání , rozměrové změny, vytahání , tuhnutí , křehnutí) není vadou materiálu a nelze jej zaměňovat s jeho životností.
 • pro dlouhou životnost potahové látky nesmí být přímý kontakt lidské pokožky s povrchem potahové látky, postupné pronikání lidského potu, mastnot a nečistot při nadměrném pocení, pronikání mastnot a nečistot a potu z lidských vlasů, znečištění povrchu potahové látky domácími zvířaty zbarvení a znečištění povrchu od oděvu uživatelů na nichž může být nedostatečně fixovaná barva, zbarvení a znečištění od přehozů a jiných odložených předmětů, poškrábání a protržení potahové látky různými předměty (klíče, boty, nýty, nehty, zdrhovadla), pády odřeniny a hrubé otřesy při stěhování, manipulaci a dopravě, poškození vnějšími vlivy - oheň, cigareta, zaplavení vodou.

 Pro odstranění nečistot doporučujeme:

 • slabý roztok mýdla , suché pěny - nejlépe speciální přípravky pro čalouněný nábytek (speciální prodejny , drogerie). U těchto přípravků dodržujte návod k použití.
 • potahovou látku čistěte po směru vlasu (nikdy nečistit krouživými pohyby kartáčkem), neperte (větší množství vody může znehodnotit výrobek) nežehlete .

Ošetření dřevěného, dýhového a nábytku vyrobeného z lamina

 • výrobek nečistěte abrazivními prostředky, organickými rozpouštědly, či jinými agresivními chemikáliemi. Nejste-li si jisti vhodností čistícího prostředku, pak jej neaplikujte !!!
 • výrobek nevystavujte dlouhodobému působení vody ani vodních par, sálavého tepla a přímého slunečního tepla a UV záření.
 • prach z nábytku odstraňte čistou měkkou prachovkou, která nemá brusné účinky.
 • čistění provádějte běžnými saponátovými prostředky s následným vytřením do sucha.
 • ke snížení tření u zásuvek na třecí plochy použijte parafin nebo suché mýdlo.
 • občasnou kontrolou a dotažením všech šroubů a vrutů na výrobku dosáhnete delší životnosti výrobků.
 • při možné nerovnosti podlahy je nutno seřídit dveře vyrovnáním pomocí seřizovacích šroubů u závěsu dveří.
 • výrobky musí být ve vodorovné poloze, nerovnosti vypodložené.
 • u výrobku s posuvnými dveřmi musí být skříň dána do vodováhy , což Vám zajistí lehký chod dveří.
 • vadou k reklamaci nejsou zvukové projevy.
 • záruka se nevztahuje na vady výrobku, které vznikly běžným opotřebením, nevhodným uskladněním, vlastní přepravou, manipulací, neodbornou montáží u spotřebitele a nesprávným používáním.

Reklamační řád pro Spotřebitele

 1. 1.   Povinnosti spotřebitele
 • spotřebitel by si měl dodané zboží bezodkladu prohlédnout a v případě nekompletnosti zboží toto nahlásit nejpozději do 2 dnů prodejci. Při zjištění závad na nábytku, prosíme tento nábytek nemontovat - z důvodu možnosti reklamovat jednotlivé díly.
 • spotřebitel je povinen reklamované zboží řádně zabalit tak, aby obal dostatečně bránil poškození reklamovaného výrobku během přepravy (jestliže tak neučiní, na škody vzniklé během přepravy nebude brán zřetel!).
 1. 2.   Povinnosti prodávajícího
 • reklamaci prodávající rozhodne ihned, nejpozději do 3 pracovních dnů (do této lhůty se nepočítá nutná doba pro odborné posouzení vady).
 • kupující bude vyrozuměn formou elektronické pošty, pokud se obě strany nedohodly jinak.
 • reklamace bude vyřízena v co nejdříve možném termínu ke spokojenosti zákazníka, nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
 • nebude-li schopen prodávající dodržet zákonnou lhůtu bude včas informovat spotřebitele k individuálnímu řešení reklamace.
 1. 3.       Způsob vyřízení reklamace

       spotřebitel je povinen uvést:

 • číslo objednávky
 • doklad o vlastnictví zboží (kopie faktury)
 • výstižný popis závad zboží (pokud máte možnost, přiložte fotografii)
 1. 4.       Záruční podmínky
 • záruční doba je 24 měsíců u všech výrobků, pokud není uvedeno jinak.
 • záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny výrobku se záruka neprodlužuje a zákazníkovi bude vystaven nový záruční list. Případná další reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto nového záručního listu.
 1. 5.       Nárok na uplatnění záruky zaniká:
 • poškozením zboží při manipulaci
 • neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s návodem k obsluze
 • používáním v podmínkách, které neodpovídají svými parametry uvedenými v dokumentaci
 • zboží bylo poškozeno živly. poškozením zboží při manipulaci
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci
 1. 6.       Všeobecné podmínky
 • tento reklamační řád byl zpracován v souladu s Občanským zákoníkem a vztahuje se na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna v záruční době. Ke každému zboží je přikládána faktura která může sloužit i jako dodací a záruční list. Souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího listu při převzetí zboží. Pokud si zboží neodebírá osobně, tak se rozumí převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je v dodacím listu a skutečně dodaným zbožím (například v druhu nebo množství) a nebo pokud s dodávkou neobdrží správně vyplněný dodací list, měl by podat písemnou či emailovou zprávu na adresu prodejny prodejci, který vyhotovil fakturu.
 • reklamace bude vyřízena v souladu s paragrafem 19 Zákona o ochraně spotřebitele.

Reklamační řád pro Kupujícího

 • platí pro subjekty, které nakupují na IČO v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání
 • záruční doba je 12 měsíců u všech výrobků, pokud není uvedeno jinak
 • termín vyřízení reklamace je na dohodě mezi prodávajícím a kupujícím 
 • nárok na náhradu škody, která by případně mohla z této smlouvy kupujícímu vzniknout je limitován prodávajícím ve smyslu ust. § 386 obchodního zákoníku v platném znění na výši kupní ceny zakoupeného zboží

 

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

 

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

 

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

 

 

Ve Žďáře nad Sázavou 1.ledna 2016                                      

 

 

 

 

 
 

V košíku nejsou žádné položky.